De prijzen en aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten.
Voor bepaalde akties en aanbiedingen is een specifieke periode aangegeven. Deze is altijd bindend.
Speciale akties en aanbiedingen zijn niet van toepassing op eerder gedane aankopen.